1. Deze overeenkomst treedt in op het moment dat het orkestlid zich aanmeldt bij het Beginnersorkest Merlijne.
 2. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
 3. Het orkestlid kan de overeenkomst per mail opzeggen.
 4. De opzegtermijn bedraagt twee maanden en dient te geschieden voor de eerste van de maand. Als het orkestlid bijvoorbeeld op 1 maart wil stoppen, dan dient de opzegging voor 1 januari ontvangen te zijn.
 5. Het orkestlid betaalt per maand vooraf per automatische incasso.
 6. Jaarlijks op 1 augustus wordt de orkestbijdrage verhoogd met het CBS prijsindexcijfer voor consumenten.
 7. De orkestbijdrage is inclusief 21% btw.
 8. Het orkestseizoen loopt van augustus – juli.
 9. Van het orkestlid wordt verwacht dat het orkestlid bij de repetities en concerten aanwezig is.
 10. Het orkestlid kan per mail een verzoek indienen voor opschorting van de orkestbijdrage.
 11. Het verzoek tot opschorting kan slechts ingediend worden in geval van ziekte of langdurig verblijf in het buitenland. Het verzoek dient te geschieden voor de eerste van de maand. Als het orkestlid bijvoorbeeld op 1 maart wil opschorten, dan dient het verzoek voor 1 januari ontvangen te zijn.
 12. Tijdens regionale schoolvakanties en op feestdagen vinden geen repetities plaats.
 13. Beginnersorkest Merlijne is in geen enkel geval aansprakelijk voor enig letsel of schade aan of van het orkestlid, of voor verlies, diefstal of beschadiging van de eigendommen van het orkestlid. Deelnemen aan het orkest en het betreden van de repetitieruimte of concertlocatie is geheel op eigen risico.
 14. Het orkestlid gaat ermee akkoord dat er tijdens activiteiten die door, of namens, Beginnersorkest Merlijne worden georganiseerd beeldmateriaal wordt gemaakt, welke voor promotionele en of commerciële doeleinden kan worden gebruikt zonder dat de deelnemer hier specifiek toestemming voor moet geven of op enige wijze wordt gecompenseerd.
 15. Beginnersorkest Merlijne behoudt zich het recht voor om bij overmacht repetities en concerten te annuleren. In geval van overmacht ontstaat geen recht op enige vorm van restitutie van de bijdrage.
 16. Beginnersorkest Merlijne behoudt zich het recht voor om de deelnemer uit te sluiten van deelname aan activiteiten die door, of namens, Beginnersorkest Merlijne worden georganiseerd, indien aan één of meer bepalingen uit de algemene voorwaarden niet wordt voldaan.
 17. Iedereen mag deelnemen aan Beginnersorkest Merlijne ongeacht godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap, seksuele gerichtheid, of op welke andere grond dan ook een deelnemer zich uit of voelt.
 18. Bij constatering van grensoverschrijdend gedrag, dan wel wanneer deelname van een orkestlid belemmerend werkt in het orkest, zulks naar oordeel van Beginnersorkest Merlijne, kan een deelnemer worden uitgesloten van deelname.
 19. In geval van uitsluiting heeft de deelnemer geen recht op restitutie van de bijdrage.
 20. Deze algemene voorwaarden kunnen veranderen. Onvoorziene omstandigheden kunnen leiden tot wijzigingen. Beginnersorkest Merlijne behoudt zich het recht om af te wijken van de verstrekte informatie.